Deviatnik

Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Deväťdňovou modlitbou – od 13. augusta do 21. augusta 2020 – sa chceme pripraviť na
14. ročník EMfestu, ktorého témou bude „KU KOMU BY SME IŠLI? TY MÁŠ SLOVÁ VEČNÉHO ŽIVOTA“.


DEVIATNiK K NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

13.8.2020 – Prvý deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Počas histórie mnohí pápeži, svätci a teológovia poukazovali na dôležitosť úcty k Panne Márii a na potrebu zasvätiť sa jej materinskej ochrane. Mária hrá v dejinách záchrany a spásy ľudstva zásadnú úlohu. Boh si totiž vybral na uskutočnenie svojich plánov jednoduché dievča z Nazareta. Keďže Panna Mária sa skutočne skvie plnosťou milosti, ako to vyhlásil sám anjel pri zvestovaní, môže byť skutočne blízko Bohu, chápať v najplnšom zmysle jeho pohľad na svet a dejiny a účinne sa podľa jeho výslovného priania svojou materinskou starostlivosťou zapájať do spásy ľudstva.
Panna Mária vo svojich zjaveniach v mene Boha žiada, aby bola zavedená zvláštna úcta k jej Srdcu. Práve prostredníctvom Máriinho Srdca chce Boh zachraňovať úbohých hriešnikov, za ktorých sa nikto nemodlí, a preto im hrozí, že budú zatratení.
Úcta k Panne Márii a jej Nepoškvrnenému Srdcu priamo vyviera zo zjavenia vo Fatime a sám Kristus zväzuje s touto úctou vyriešenie mnohých konfliktov a vojen. Mária víťazí nad hriechom v ľudskom srdci, pretože ona je Nepoškvrnená nad nami hriešnikmi. Mária mení ľudské srdcia zvnútra a jej materinské orodovanie môže účinne zasiahnuť svet aj v zmysle globálnom. Takto sa vo svete opäť rozhojní pokoj a radosť, ktoré rozmnožia lásku a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie bude triumfovať.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


14.8.2020 – Druhý deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v nás prehlbuje vieru

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Zjavenie Panny Márie vo Fatime je zjavením prorockým. Pripomína a upozorňuje na návrat k Bohu, na podriadenie sa Stvoriteľovi. Základným odkazom Fatimy je požiadavka viery, lebo „bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (Hebr 11, 6). Viera nám dáva nádej na večný život. Viera dáva zmysel pozemskému putovaniu.
Panna Mária vo svojich zjaveniach neprestajne poukazovala na Krista. Ak sa máme riadiť slovami Ježiša Krista, musíme ho poznať a veriť mu. Toto poznanie sa deje skrze ľudský rozum, ktorý je osvietený vierou. Poznanie Krista potom spôsobuje, že človek si zamiluje jeho slová a príkazy. Otvorí sa Božej milosti a jej pôsobenie nás skutočne presvedčí o tom, čo povedal Pán: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 29 – 30).

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


15.8.2020 – Tretí deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v nás obnovuje vieru
v Najsvätejšiu Trojicu

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Fatimské zjavenie nám pripomína potrebu a dôležitosť prebývania Boha v duši človeka. Boh nie je samota, Boh je spoločenstvo. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nie je zrejmé ľudskému rozumu. Ide o skutočnosť, ktorá musí byť človeku odhalená, zjavená samotným Bohom. Anjel, ktorý sa deťom zjavuje vo Fatime, nanovo upozorňuje nás, moderných ľudí, aby sme si obnovili vieru v Najsvätejšiu Trojicu, pretože Boh sa nám nezjavil ako jediná, do seba uzatvorená skutočnosť, zjavil sa ako spoločenstvo osôb jedinej božskej prirodzenosti. Preto aj Cirkev, ľudská spoločnosť a rodina sú a majú byť obrazom Najsvätejšej Trojice.
Boh je láska a láska neexistuje tam, kde je samota. Fatima tak prináša jasné upozornenie, že človek na svete nikdy nie je opustený, že stále jestvuje alternatíva. Je ňou trojjediný Boh a jeho milosť. Takto dostávame do náručia milujúceho Boha, ktorému záleží na našich starostiach. Boha sa pred nami neuzatvára, ale radikálnym spôsobom nám vychádza v ústrety a necháva si prebodnúť Srdce. Ak naše vnútro mení Najsvätejšia Trojica, dokážeme meniť nielen seba, ale aj svoje okolie. Božská Trojica však môže prebývať v našom srdci iba vtedy, ak budeme prijímať a rozmnožovať v sebe posväcujúcu milosť skrze sväté sviatosti. Bez nich to nie je možné, sami to nikdy nedokážeme. Posväcujúca milosť pochádza len od Boha. Prebývanie Trojice v našej duši má v podstate „sociálny“ rozmer, prostredníctvom Boha môžeme vnímať druhého ako svojho brata.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


16.8.2020 – Štvrtý deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás vedie k modlitbe

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Z viery povstáva jeden z jej prvých prejavov, a tým je modlitba. Modlitba je „rozhovor s nebeským Otcom“. Pre človeka, ktorý verí v Boha, je nevyhnutné, aby sa s ním stretal v prvom rade v modlitbe. Modlitba je pre nás ako vzduch, ktorý dýcha naša duša. V nej sa učíme odovzdávať náš život Pánovi a pozerať naň jeho očami. V modlitbe sa zjednocujeme s Milovaným, vrháme sa do jeho náručia a necháme sa ním láskať.
Prvé zo zjavení, ktoré mali tri fatimské deti, bolo zjavenie anjela, ktorý sa predstavil ako anjel pokoja. Pokľakol na zem, sklonil čelo až k zemi a prikázal im tri razy opakovať slová: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa.“ Potom vstal a povedal: „Tak sa modlite. Srdce Ježišovo a Máriino vaše prosby vypočujú.“

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


17.8.2020 – Piaty deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás privádza k Eucharistii

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Eucharistia je základom života kresťana katolíka. Celé naše náboženstvo stojí na reálnej prítomnosti Ježiša Krista v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. V našej viere je všetko zamerané na osobu Ježiša Krista. Obrady a posvätná kniha – Sväté písmo – sú len konkrétnymi prostriedkami, ako sa k osobe Pána dostať a nadviazať s ním hlboký vzťah. Nadviazať vzťah s Kristom, stretnúť osobu Spasiteľa možno práve skrze Najsvätejšiu sviatosť, v ktorej sa ukrýva „telo a krv, duša i božstvo Ježiša Krista“. Keď sa anjel zjavil trom deťom vo Fatime, upozornil ich na tajomstvo tohto vzťahu. Anjel pripomína fatimským deťom potrebu modlitby a obety najsvätejšieho tela a krvi Krista, ktoré jediné sú obetou schopnou dať zadosťučinenie nebeskému Otcovi za toľké zneváženia a urážky. Anjel si kľakol k deťom a trikrát s nimi opakoval: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti drahocenné telo a krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na uzmierenie za urážky, ľahostajnosť a rúhania, ktorými je urážaný. A pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa prosím za obrátenie úbohých hriešnikov.“
Eucharistický život sa zameriava na Pána, a preto kresťan, ktorý sa celkom stane eucharistickým, netúži po ničom inom, len po tom, po čom túži sám Ježiš. A to je spása hriešnikov.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


18.8.2020 – Šiesty deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás privádza k Eucharistii

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Anjel, ktorý sa zjavil trom deťom vo Fatime, aby ich pripravil na stretnutie s Pannou Máriou, a napokon aj sama Božia Matka deťom hovorili: „Zo všetkého, čo môžete, obetujte obety ako zadosťučinenie za mnohé hriechy, ktorými je Pán urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov.“ Boh nám týmito slovami pripomína dve skutočnosti. Na jednej strane si musí človek uvedomiť, že jestvuje skutok voči Bohu, ktorý sa označuje slovom „hriech“. Zároveň samotného človeka, ktorý hriech pácha, možno označiť pojmom „hriešnik“. Aj Panna Mária nám pripomína jasnú náuku Svätého písma a Kristovej Cirkvi, že my ľudia sme slabí, nedokonalí a dopúšťame sa hriechov, sme hriešnici.
Na druhej strane nám Panna Mária odhaľuje, že človek, ktorý hreší, uráža Pána, a preto je potrebné robiť zadosťučinenie. Ak sme urazili Boha, sme povinní podávať mu vynáhradu. Obetovať sa za hriešnikov je okrem oslavy Boha zároveň hlboký úkon milosrdenstva a skutok lásky. Prinášať obetu za odčinenie svojich hriechov i hriechov blížnych pramení z nadprirodzenej lásky k Bohu a skrze neho k blížnemu.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


19.8.2020 – Siedmy deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás pozýva k modlitbe ruženca

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Pri fatimských zjaveniach Panna Mária žiada každodennú modlitbu posvätného ruženca. Ruženec predstavuje veľkú duchovnú silu, najmocnejšiu zbraň proti zlu vo svete i v nás. Je to veľký dar od Božej Matky. Vďaka modlitbe posvätného ruženca nám Panna Mária môže skrze svoje orodovanie veľmi pomôcť na našej ceste k Bohu, na našej ceste k osobnej svätosti. Práve na jej orodovanie totiž Pán robí nesmierne zázraky. Ona nás najlepšie vovádza do vzťahu s ním. Panna Mária žila v jedinečnom vzťahu s Bohom. Dotýkala sa ho svojím vlastným bytím, celou podstatou svojho človečenstva, pretože práve to Ježišovo pochádzalo od nej: „Najsvätejšia Panna je Božou Matkou, pretože podľa tela porodila vtelené Slovo.“ Jej veľkosť nespočíva v tom, že si bola vedomá, kým je. Jej veľkosť spočíva v tom, že napriek tomu, kým bola, zostala vernou a pokornou služobnicou Pána: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
Panna Mária nám chce svojou žiadosťou o modlitbu ruženca pripomenúť našu závislosť od Boha a hlbokú pokoru, ktorá nás pretvára. Učí nás pochopiť naše miesto vo svete, našu úlohu, zmysel nášho života. Modlitbou posvätného ruženca pripodobňujeme svoj život životu našej nebeskej Matky. Vkladáme ho do Božích rúk. Modlitbou posvätného ruženca slobodne dávame Márii možnosť pomôcť nám, orodovať za nás u nášho Pána. Modlitba ruženca nám zmení život. Dá nám silu niesť kríž, ktorý nám Pán dal. A tak ako Ježiš cez Máriino orodovanie vypočul prosby svadobčanov na svadbe v Káne Galilejskej, vypočuje aj tie naše cez orodovanie svojej milovanej Matky.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


20.8.2020 – Ôsmy deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás pobáda konať pokánie

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Výzva Panny Márie na pokánie je zahrnutá v jej posolstve, v ktorom od fatimských detí žiadala, aby dávali Bohu vynáhradu za urážky, ktorými je urážaný. Pokánie sa tiež spomína tam, kde Panna Mária podmieňuje odklonenie trestu práve obrátením sa. Samotné deti však pochopili zmysel a význam pokánia najmä vtedy, keď im Božia Matka odhalila tretiu časť tajomstva: „Po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie sme videli anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý mal už-už zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukázal pravou rukou na zem a silným hlasom povedal: ,Pokánie, pokánie, pokánie!‘“
Tak ako je kľúčovým výrazom prvej a druhej časti fatimského „tajomstva“ termín „spasiť duše“, tak kľúčovým slovom tejto časti tajomstva je trojnásobné zvolanie „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Pripomína nám to výzvu z evanjelia: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Chápať znamenia časov znamená chápať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Fatimské zjavenie teda jasne poukazuje na potrebu zmeny života, potrebu pokánia.
Ak nás Božia Matka upozorňuje na potrebu pokánia, žiada obrat, hlbšie pochopenie v tom zmysle, aby sme sa vrátili k Bohu a jeho zákonom, uznali Boha za svojho najvyššieho Pána a vyznali, že „bez neho nemôžeme nič urobiť“. Panna Mária v podstate žiada o návrat k božským osobám jediného Boha, žiada pochopenie tejto skutočnosti a jej praktickú realizáciu – postupným každodenným životom a prejavmi pokánia dosiahnuť, aby celá spoločnosť prijala Boha za svojho Pána a rešpektovala prirodzený mravný poriadok a Boží zákon. Fatima je teda pre nás majákom nádeje a záchrany, podáva stratenému človeku alternatívu, že vo svete veci nemusia vyzerať tak, ako vyzerajú.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


21.8.2020 – Deviaty deň:
Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

V jednom rozhovore sestra Lucia povedala, že ako cieľ všetkých zjavení sa jej postupne čoraz jasnejšie ukazovalo napomáhať rast vo viere, nádeji a v láske – a všetko ostatné malo viesť k tomuto cieľu. Vo fatimskom posolstve zaznieva kľúčový výrok Márie: „Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí.“ Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa. Zásluhou tohto áno sa Boh mohol stať človekom v našom priestore a taký zostáva navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične to zakúšame. Má moc, lebo naša sloboda sa neprestajne necháva odvádzať od Boha. No odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil slobodu človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, sloboda rozhodnúť sa pre zlo už nemá posledné slovo. Odvtedy platia tieto slová Písma: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Panna Mária nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.