Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Ruženec k božiemu milosrdenstvu

(modlí sa na obyčajnom ruženci)

bozie_milosrdenstvo
Na začiatok:

Otče náš… Zdravas Mária… Verím v Boha…

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti Telo a krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, za odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3x)


Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Prvý deň

„Dnes mi privedieš celé ľudstvo a osobitne všetkých hriešnikov, a ponoríš ich všetkých do mora môjho milosrdenstva. Takto ma potešíš v mojom horkom smútku, do ktorého ma privádza zatratenie duší.“

Najmilostivejší Ježišu, tvojim najvlastnejším prejavom je zmilovanie a odpustenie; nehľaď na naše hriechy, ale na dôveru v tvoju dobrotu, ktorú máme a ktorou sa živíme. Prijmi nás do príbytku svojho najmilosrdnejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho vzdialili. O to ťa prosíme skrze lásku, ktorá ťa spája s Otcom a Duchom Svätým.

Večný Otče, vzhliadni pohľadom svojho milosrdenstva na celé ľudstvo a zvlášť na hriešnikov, ktorí sú ukrytí v najmilostivejšom Srdci Ježišovom a pre jeho bolestné umučenie, ukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme spoločne oslavovali všemohúcnosť tvojej dobroty po všetky veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Druhý deň

„Dnes privedieš ku mne duše kňazov a rehoľníkov a ponoríš ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Oni mi dali silu vydržať až do konca horkosť môjho utrpenia a skrze nich, sťa kanálmi, prúdi moje milosrdenstvo ku celému svetu.“

Najmilostivejší Ježišu, od teba pochádza všetko, čo je dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme uskutočňovali skutky milosrdenstva a nech všetci tí, ktorí ich uvidia, chvália Otca milosrdenstva, ktorý je na nebesiach.

Večný Otče, pohliadni milostivo na zástup, ktorý si si vyvolil, aby pracoval v tvojej vinici – na duše kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier. Obdaruj ich silou tvojho požehnania a skrze city Srdca tvojho Syna, v ktorom sú tieto duše ukryté, daj im moc svojho svetla, a aby dokázali viesť ostatných na ceste spásy až k dosiahnutiu cieľa, kde spevom spolu s nimi neprestajne budú oslavovať tvoje nekonečné milosrdenstvo. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Tretí deň

„Dnes privedieš ku mne všetky zbožné a verné duše a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na mojej krížovej ceste, boli kvapkou útechy v mori horkosti.“

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý z pokladu svojho milosrdenstva nám hojne udeľuješ svoje milosti, daj nám prebývať v tvojom Srdci, a nedopusť aby sme sa od neho vzdialili. O to ťa prosíme skrze nesmiernu lásku, ktorou horíš k svojmu nebeskému Otcovi.

Večný Otče, vzhliadni milostivo na verné duše, ktoré sú dedičstvom tvojho Syna, a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie. Neprestajne ich ochraňuj, aby nikdy nestratili lásku a poklad svojej viery, ale aby spolu s celým zástupom anjelov a svätých, neprestajne oslavovali nekonečnosť tvojho milosrdenstva.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Štvrtý deň

„Dnes privedieš ku mne tých, ktorí ma ešte nepoznajú. V mojom horkom utrpení som myslel aj na nich a ich budúca horlivosť potešila moje Srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho milostivého Srdca duše tých, ktorý ťa ešte nepoznali. Daj, nech ich osvietia lúče milosti, aby aj oni, spolu s nami, oslavovali neobyčajnú veľkosť tvojho milosrdenstva, a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku tvojho nekonečne milosrdného Srdca.

Večný Otče vzhliadni milostivo na duše tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Aj ony prebývajú v najmilostivejšom Srdci tvojho Syna. Pritiahni ich svetlom evanjelia, pretože nepoznajú, akým šťastím je teba milovať, a učiň, aby aj ony oslavovali hojnosť tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Piaty deň

„Dnes mi priveď duše oddelených bratov a ponor ich do môjho milosrdenstva. V mojom horkom utrpení mi prerážali Telo i Srdce, ktoré tvorí moju Cirkev. Ak opäť nájdu jednotu s Cirkvou, moje rany sa zahoja a môjmu utrpeniu sa uľaví.“

Najmilostivejší Ježišu, ty, ktorý si stelesnená dobrota a neodmietaš svoje svetlo nikomu, kto ťa oň žiada, prijmi v príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše našich oddelených bratov. Pritiahni ich k jednote Cirkvi a nedovoľ, aby opustili tvoje najvznešenejšie Srdce, ale daj, aby aj ony velebili hojnosť tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni pohľadom svojho milosrdenstva na duše našich oddelených bratov, zvlášť tých, ktorí zotrvávajú vo svojich bludoch, zneužili tvoje dobro a tvoju milosť. Nehľaď na ich bludy, ale na lásku svojho Syna a na horkosť jeho umučenia, ktoré trpel za nich, pretože aj ich duše prebývajú v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci, a daj, nech aj ony oslavujú tvoje veľké milosrdenstvo na veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Šiesty deň

„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché a duše malých detí. Ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sú najviac podobné môjmu Srdcu a ony ma utešovali v horkej úzkosti môjho utrpenia. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na tieto duše celými prúdmi vylievam svoje milosti. Len pokorná duša je schopná prijať moju milosť, a teda len im dávam svoju dôveru.“

Najmilosrdnejší Ježišu, ty sám si povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný Srdcom.“ Prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pokorné a tiché a duše malých detí. Tieto duše naplnia radosťou celé nebo, Nebeský Otec má v nich osobitne zaľúbenie, sú pred Božím trónom ako kytica kvetov, ktorých vôňu dýcha sám Boh. Tieto duše trvale prebývajú v tvojom najmilostivejšom Srdci a neprestajne spievajú hymnus lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, milostivo pohliadni na duše pokorné a tiché a na duše malých detí, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Srdci Ježišovom. Tie duše sú najviac podobné tvojmu Synovi a ich vôňa stúpa zo zeme, aby dosiahla tvoj trón. Otče milosrdenstva a všetkej dobroty, prosíme ťa, skrze lásku a zaľúbenie, ktoré máš v týchto dušiach, požehnaj celý svet, aby všetky duše mohli ospevovať a chváliť tvoje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Siedmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich v ňom. Tieto duše najviac trpeli a trpia pre moje muky a prenikli najhlbšie do môjho Ducha. Takto sa stali živým obrazom môjho milostivého Srdca. V budúcom živote tieto duše budú žiariť mimoriadnym jasom; žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa, pretože ja sám každú osobitne ochránim v hodine smrti.“

Najmilostivejší Ježišu, tvoje Srdce je láskou samou, prijmi doň duše, ktoré osobitne uctievajú a oslavujú veľkosť tvojho milosrdenstva. Tieto duše majú silu samého Boha, a preto uprostred všetkých ťažkostí a protivenstiev stále idú vpred, dúfajúc v tvoje milosrdenstvo. V spojení s Ježišom nesú na svojich pleciach celé ľudstvo, a preto nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich obklopí tvoje milosrdenstvo.

Večný Otče, láskavo vzhliadni na duše prebývajúce v najmilostivejšom Srdci Ježišovom, ktoré oslavujú a ctia si tvoju najvznešenejšiu vlastnosť – nekonečnosť tvojho milosrdenstva. Prosíme Ťa, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo, pretože v teba skladajú svoju nádej a dôveru. Daj, nech sa na nich vyplní Ježišov prísľub: „Duše, ktoré budú ctiť moje nekonečné milosrdenstvo, obránim sám ako svoju slávu v ich živote, ale najmä v hodine smrti.“ Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Ôsmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do hĺbky môjho milosrdenstva, aby prúdy mojej krvi ochladili horúčavu ich múk. Všetky tieto duše veľmi milujem. Oni činia zadosť mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladu mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne. Keby si poznala ich muky, obetovala by si neprestajne za ne duchovnú almužnu a splácala by si tak ich dlhy voči mojej spravodlivosti.“

Najmilostivejší Ježišu, ty sám si povedal, že chceš milosrdenstvo. Hľa, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré sú v očistci, duše, ktoré sú ti veľmi milé, ale ktoré musia zadosťučiniť tvojej spravodlivosti. Nech prúdy krvi a vody, ktoré vytryskli z tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby aj tam sa oslavovala moc tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným pohľadom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Srdci Ježišovom. Zvelebujeme Ťa, skrze bolestné muky tvojho Syna i skrze horkosť, ktorou bola zaplavená jeho najsvätejšia duša. Ukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojim spravodlivým pohľadom a nepozeraj sa na ne inak, ako cez rany Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, pretože veríme, že tvoja dobrota a milosrdenstvo nemá hraníc. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Deviaty deň

„Dnes priveď ku mne duše vlažné, a ponor ich v hĺbku môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie zraňujú moje Srdce. V Getsemanskej záhrade práve ony najviac zraňovali moju dušu. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: – Otče, odním odo mňa tento kalich, ak je to tvoja vôľa. Utiekať sa k môjmu milosrdenstvu je pre ne poslednou možnosťou záchrany.“

Najmilostivejší Ježišu, ty, ktorý si milosrdenstvom samotným, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca vlažné duše. Daj, nech sa tieto zľadovatelé duše rozohrejú v ohni tvojej čistej lásky, pretože sú podobné mŕtvolám.

Ó najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva a pritiahni ich do jeho žiary. Obdaruj ich milosťou svojho srdca, pretože ty môžeš všetko.

Večný Otče, pohliadni milostivo na vlažné duše, ktoré prebývajú v najmilosrdnejšom Srdci Ježišovom. Otče milosrdenstva, prosíme ťa, skrze horké muky tvojho Syna a skrze jeho trojhodinovú agóniu na kríži, daj, aby aj tieto duše oslavovali nekonečnosť tvojho milosrdenstva. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva