O nás

Kontakt na nás je: emfest@emfest.sk

mobil: 0907 579 742 – dostupné počas konania EMfestu

PODPORTE NÁS

podporaEMfest môžete podporovať celoročne modlitbami,
ale aj finančnými príspevkami na náš účet.
Naše číslo účtu je: 3599979553 / 0200 (VUB)
IBAN: SK98 0200 0000 0035 9997 9553

Za vašu podporu vopred ďakujeme!

Ako sme začínali…

medzuUž niekoľko rokov sme sa zúčastňovali na Festivale mladých v Medžugorí a veľmi nás to oslovilo. V čase, keď sa robili úpravy na Studničke, som bola s bratom na „starohorskú“ vodu. Bola už tma a Studnička bola osvetlená. Vzbudzovalo to peknú atmosféru. Časť Studničky už bola vydláždená a samozrejme, aby tam nevstupovali „nežiaduce osoby“, bola oddelená stuhou. My sme sa s bratom pred tú stuhu postavili. „To je ako v Medžu,“ vraveli sme si. A začali sme spievať: „Gospa, Majka moja… To by bolo super, keby sa tu zorganizovalo stretnutie mladých! Také úžasné miesto.“

emfest13Keď sme boli na požehnaní Studničky, o. Nuncius Nowacki pozval mladých: „Mladí, prichádzajte k Panne Márii na Studničku.“ A povedal to dvakrát. Niečo sa v našom vnútri pohlo. Keď sme sa vrátili domov, brat mi hovorí: „A máme to jasné…“ Zaujímavé, že to oslovilo aj jeho. A tak sa táto myšlienka predložila na stretku. Modlili sme sa a…

…postupne sa vytvoril tím, ktorý začal pripravovať nultý ročník EMfestu v roku 2006. Ľudia v tíme sa postupne striedajú, obmieňajú a dopĺňajú, ale aj vďaka nim sa môžeme každoročne stretávať na novom ročníku EMfestu na Starých Horách.

Lenka

Cieľeucharistia

Našou túžbou je šíriť lásku k Eucharistii a Ježišovej Matke, ktorá neprestajne ukazuje na Krista. Milosti prijaté v prežívaní Božej prítomnosti chceme prostredníctvom EMfestu dávať aj ďalej.

Prečo názov EMfest…EMfest_napis

Skratka EM znamená
Eucharistia a Mária.

LOGO

EMfest_logoLogo EMfestu tvoria šípky, ktoré spolu vytvárajú kríž. Šípky symbolizujú cesty, aby ľudia zo všetkých strán prichádzali s Máriou pod kríž k Ježišovi. V strede kríža je Eucharistia, na ktorú zhora ukazuje červená šípka. Táto šípka symbolizuje Boha, ktorý zostúpil na zem a zo svojej nekonečnej lásky sa obetoval aj za každého z nás.

PATRÓNI EMFESTU

DonBoscoSvátý Don Bosco
So svätým Don Boscom sa spája viacero prorockých snov. V jednom sne videl námornú bitku, v ktorej sa množstvo malých nepriateľských lodí pokúšalo potopiť jednu veľkú loď. Táto loď predstavovala Cirkev a jej kormidelníkom bol sám rímsky pápež. On sa pokúšal ukotviť svoju loď, Cirkev, medzi dva stĺpy. Na nižšom stĺpe bola Panna Mária, Pomocnica kresťanov, a na vyššom stĺpe bola Eucharistia. Keď sa podarilo pápežovi ukotviť loď o tieto dva stĺpy, všetky nepriateľské lode sa začali potápať a na mori sa rozhostilo veľké ticho. O tieto dva stĺpy sa ukotvili aj iné, menšie lode, ktoré sprevádzali pápežskú loď.
Nespočetný zástup svätých a tradícia Cirkvi nám ukazujú, že istou a priamou cestou k Bohu je práve úcta k svätej Eucharistii a láska a oddanosť k Panne Márii. Preto aj my chceme ukotviť svoju „loďku“ o tieto dva stĺpy.

JP2Svätý Ján Pavol II.
Svätého Jána Pavla II. netreba špeciálne predstavovať. Už v detstve a mladosti uchovával úctu k Matke Kristovej, ktorá vychádzala z jeho najhlbšej viery.
Hovorí: „Táto ‘dokonalá úcta’ je nevyhnutnou pre toho, kto sa chce bez výhrad darovať Kristovi a jeho dielu vykúpenia. Náš vnútorný vzťah k Božej Matke je výsledkom nášho začlenenia sa do Kristovho tajomstva.“
V roku 2003 sme zažili Rok ruženca, kde nám bol ako testament zanechaný ruženec svetla a v roku 2005 sme prežili v duchu Roku Eucharistie.
Črty spirituality, ktorej zostal verný až do smrti, boli úprimná oddanosť Duchu Svätému a láska k Panne Márii. Jeho vzťah s Božou Matkou bol obzvlášť hlboký a živý. Prežíval ho s nežnosťou dieťaťa, ktoré sa zveruje do náručia matky, a zároveň s mužnosťou rytiera vždy pripraveného načúvať príkazom svojej Panej: ,,Urobte všetko, čo vám povie!“
„…modlitba ruženca vovádza náš život do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života“.

Panna Mária Medžugorská
gospa_medzuV roku 1981 sa vo farnosti Medžugorie v Hercegovine začali zjavenia Panny Márie. Panna Mária si okrem šiestich vizionárov vybrala za svojich svedkov a spolupracovníkov celú farnosť aj pútnikov.
Dňa 24. júna 1981 okolo 18.00 hodine šesť mladých ľudí videlo na kopci Crnica, niekoľko sto metrov nad miestom zvaným Podbrdo, mladú ženu s dieťaťom v náručí, ktorá im rukou dávala znak, aby sa k nej priblížili.
Prvé slová, ktoré podľa mladých vizionárov Panna Mária povedala svetu, boli: „Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, a medzi ľuďmi navzájom.“ (26. jún 1981). Hlavné posolstvá sú pokoj, viera, obrátenie, modlitba, pôst.
„Drahé deti, prosím vás, odovzdajte Pánovi celú svoju minulosť: všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach! Želám si, aby každý z vás bol šťastný, avšak s hriechom to nikto nemôže dosiahnuť. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte túto novú cestu radosti. Radosť sa prejaví vo vašich srdciach, a tak sa stanete radostnými svedkami toho, čo si od každého z vás želáme ja a môj Syn.“
(posolstvo, Medžugorie, 25. február 1987)

Prorok Mojžiš
mojzisĎalším veľkým patrónom EMfestu je Mojžiš. Považuje sa za veľkú osobnosť starého zákona (kniha Exodus) a jeho život hovorí o veľkej oddanosti Bohu. Udalosti zaznamenané v knihe Exodus sa pokladajú za predobrazy vyslobodenia a spásy, ktorú uskutočnil Ježiš.
Mojžišovo prvotné osobné stretnutie sa s Bohom nastáva pri horiacom kríku. Tu mu Boh zjavuje svoje meno a povoláva ho. Napriek námietkam a obavám Mojžiš ide a plní Božiu vôľu. Boh si ho vyvolil a práve v jeho slabostiach sa chcel v ňom osláviť. Mojžiš má okrem osobnej skúsenosti pri povolaní – kde ho Pán volá po mene aj ďalšie privilégiá, ako napríklad osobne komunikovať s Bohom. V dialógu s Bohom Mojžiš dostáva dary, nielen pre seba, ale aj pre celý Boží ľud. Jedným z darov je dar Desatora.
Mojžiš je pre nás veľký učiteľ komunikácie. Ukazuje nám, ako sa Boh dáva uprosiť človekom, ktorý má síce nemotorný jazyk, ale tak otvorené srdce, že našiel milosť u Pána a ten ho uschopňuje do veľkých vecí.
Vzorom v modlitbe.
Práve tu sa odkrýva jeho hlboký osobný vzťah k Bohu, jeho odvaha, ktorú vkladá do modlitby. Mojžiš prosí Boha za svoj ľud (Ex 32-33), Mojžiš žiada Boha (Ex 32, 7-10; Ex 32, 30-32). Jeho modlitba je otvorená, jasná a úprimná (Ex 32, 7-11; Ex 32, 30-32). Nie je však monológom, pretože Boh jeho modlitbu počúva a odpovedá na ňu (Ex 33, 17).

Svätý páter Pio
pater_pioPáter Pio ako stigmatizovaný svätec zachránil svojim utrpením veľa duší. Mal nesmiernu úctu k Matke Božej a denne od Nej získaval veľa milostí. Vo svojej dobrote vyprosoval pre druhých od svojho Majstra pomoc a môžeme ho považovať za jedného z najväčších duchovných nahrávačov duší do neba.
Obracal na vieru najskeptickejších a najateistickejších kritikov. Denne dostával poštou 800 až 1000 listov a pútnici mu ich prinášali ešte viac. Obzvlášť mu ležali na srdci duše v očistci. Bol vyhľadávaným spovedníkom, denne presedel v spovednici až 18 hodín.

Citáty Pátra Pia
„Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje vaše chodníky, a nech vám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k Nebeskému Otcovi. Nech je ako kotva, ku ktorej sa v čase skúšok treba tesnejšie pripútať.“

„…zem sa skôr zaobíde bez slnka ako bez obety svätej omše.“

„Keď človek vystúpi zo seba a skloní sa nad svojím nešťastným bratom, vysiela k Bohu tú najkrajšiu, najvznešenejšiu modlitbu utkanú z obety a lásky naplnenej skutkami.“

„V Oltárnej sviatosti, v tomto tajomstve lásky, nachádzame pravý život, požehnanie a opravdivé šťastie. To preto, lebo ňou dostávame nielen milosti, ktoré nám pomáhajú na ceste k dokonalosti, ale aj samého pôvodcu týchto milostí.“

„Nedovoľte, aby sa vám v duši usadila čo len štipka smútku, pretože smútok bráni voľnému pôsobeniu Ducha Svätého.“

Páter Slavko Barbarič
fra_slavkoFra Slavko bol významná osobnosť, ktorá výrazne zasiahla do diania vo farnosti Medžugorie, kde sa v roku 1981 začali zjavenia Panny Márie. Tento františkán sa sem dostal takmer na počiatku zjavení Panny Márie, pričom vychádzal z hlbokého presvedčenia, že zjavenia sú pravé. Zostavil duchovný program v medžugorskej farnosti podľa posolstiev Matky Božej. Páter Slavko pochopil zmysel medžugorských posolstiev a celý svoj život zasvätil Panne Márii.
Okrem spisovateľskej činnosti neúnavne prednášal pútnikom, viedol eucharistická klaňanie, modlitby pred krížom, modlitbu ruženca na kopci Podbrde pobožnosti krížovej cesty na Križevaci, kde sa tiež uzavrel jeho pozemský život.
Slavko Barbarič bol dušou a srdcom mierového hnutia, ktoré sa zrodilo v Medžugorí. Zdobili ho mimoriadne osobné vlastnosti, znalosť jazykov, ľahkosť komunikácie s ľuďmi, vzdelanosť, prostota, starosť a starostlivosť o človeka v núdzi, nevyčerpateľná energia, o ktorej bolo až ťažko uveriť, že jej toľko nejaký človek môže mať, no nado všetko zbožnosť, pokora a láska.
Veľa sa modlil a postil a Pannu Máriu miloval detskou láskou. To v skutočnosti bolo aj obsahom jeho života: modlitbou a pôstom ľudskej duše privádzať k Bohu prostredníctvom Márie – Kráľovnú mieru.
Páter Slavko začal spolu s mladými organizovať Mladifest v Medžugorii a bol jeho srdcom.

kontakt

Na vaše otázky radi odpovieme na: emfest@emfest.sk
mobil: 0907 579 742 – dostupné počas konania EMfestu