EMfest 2019

EMfest 2019 sa uskutočnil:
13. júla 2019

Téma 13. ročníka bola:
MÁRIA MA OCHRAŇUJE, JA SA NEBOJÍM

Témy prednášok boli:
I. prednáška – otec Anton Červeň, SDB
II. prednáška – otec Miroslav Vaľko, CM

Svedectvo predniesla:
– Mária Javorková

Svätú omšu celebroval:
– otec Anton Červeň, SDB

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

  • zorganizovať tento ročník bolo veľmi náročné, keďže v organizačnom tíme ostalo veľmi málo zabehnutých ľudí a nových ľudí pribudlo veľmi málo. Po dlhom zvažovaní, či sa EMfest 2019 vôbec uskutoční a porade s otcom Antonom Červeňom sme sa rozhodli, že EMfest bude jeden deň. Všetci účastníci mohli zažiť atmosféru EMfestu, ktorý celý prebiehal v Bazilike na Starých Horách.
  • organizačne EMfest potiahli hlavne Zdenka Cibulová a Evka Kurhajcová, za čo im patrí veľká vďaka 🙂

EMfest 2018

EMfest 2018 sa uskutočnil:
13. – 15. júla 2018

Téma 12. ročníka bola:
NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom…“ (Ef 6,12) – otec Pavol Noga, CM
II. prednáška: „Naše DNA – Radostná zvesť“ – otec Peter Staroštík
III. prednáška: „Nepoškvrnená a jej medaila (Zjavenie na Rue du Bac v Paríži“ – sestra Renáta Bezáková (dcéra kresťanskej lásky)
IV. prednáška: „Mária – Maják nádeje“ – otec Anton Červeň, SDB
V. prednáška: „Víťazstvo Matky“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VI. prednáška: „Uzdravenie srdca, duše i tela na príhovor sv. Charbela, syna Panny Márie“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VII. prednáška: „Víťazstvo kríža“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku
– Veronika Hrčková

Sväté omše celebrovali:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

  • Tento EMfest bol tým najrozsiahlejší a začínal už v piatok doobeda. Mohli sme v ňom počuť najviac prednášajúcich a zúčastnilo sa ho najviac ľudí. Najväčší záujem bol o prednášku otca Matúša Marcina, po ktorej si mohli prítomní uctiť relikvie sv. Charbela.
  • EMfestu 2018 sa mal pôvodne zúčastniť aj otec Mikuláš Tressa, ale pre chorobu nemohol prísť a poslednú prednášku ho zastúpil otec Pavol Noga.

EMfest 2017

 

 

 

 

 

EMfest 2017 sa uskutočnil:
7. – 9. júla 2017

Téma 11. ročníka bola:
POMOC MI PRÍDE OD PÁNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Kto mi pomôže?“ – otec Mikuláš Tressa, CSsR
II. prednáška: „Oplatí sa žiť.“ – otec Anton Červeň, SDB
III. prednáška: „Máš otvorené srdce pre Krista?“ – otec Anton Červeň, SDB
IV. prednáška: „Panna Mária – Matka, ktorá pomáha.“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Mikuláš Tressa, CSsR
– Mons. Branislav Koppal
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň, SDB

Deviatnik

Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Deväťdňovou modlitbou – od 13. augusta do 21. augusta 2020 – sa chceme pripraviť na
14. ročník EMfestu, ktorého témou bude „KU KOMU BY SME IŠLI? TY MÁŠ SLOVÁ VEČNÉHO ŽIVOTA“.


DEVIATNiK K NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

13.8.2020 – Prvý deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Počas histórie mnohí pápeži, svätci a teológovia poukazovali na dôležitosť úcty k Panne Márii a na potrebu zasvätiť sa jej materinskej ochrane. Mária hrá v dejinách záchrany a spásy ľudstva zásadnú úlohu. Boh si totiž vybral na uskutočnenie svojich plánov jednoduché dievča z Nazareta. Keďže Panna Mária sa skutočne skvie plnosťou milosti, ako to vyhlásil sám anjel pri zvestovaní, môže byť skutočne blízko Bohu, chápať v najplnšom zmysle jeho pohľad na svet a dejiny a účinne sa podľa jeho výslovného priania svojou materinskou starostlivosťou zapájať do spásy ľudstva.
Panna Mária vo svojich zjaveniach v mene Boha žiada, aby bola zavedená zvláštna úcta k jej Srdcu. Práve prostredníctvom Máriinho Srdca chce Boh zachraňovať úbohých hriešnikov, za ktorých sa nikto nemodlí, a preto im hrozí, že budú zatratení.
Úcta k Panne Márii a jej Nepoškvrnenému Srdcu priamo vyviera zo zjavenia vo Fatime a sám Kristus zväzuje s touto úctou vyriešenie mnohých konfliktov a vojen. Mária víťazí nad hriechom v ľudskom srdci, pretože ona je Nepoškvrnená nad nami hriešnikmi. Mária mení ľudské srdcia zvnútra a jej materinské orodovanie môže účinne zasiahnuť svet aj v zmysle globálnom. Takto sa vo svete opäť rozhojní pokoj a radosť, ktoré rozmnožia lásku a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie bude triumfovať.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


14.8.2020 – Druhý deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v nás prehlbuje vieru

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Zjavenie Panny Márie vo Fatime je zjavením prorockým. Pripomína a upozorňuje na návrat k Bohu, na podriadenie sa Stvoriteľovi. Základným odkazom Fatimy je požiadavka viery, lebo „bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (Hebr 11, 6). Viera nám dáva nádej na večný život. Viera dáva zmysel pozemskému putovaniu.
Panna Mária vo svojich zjaveniach neprestajne poukazovala na Krista. Ak sa máme riadiť slovami Ježiša Krista, musíme ho poznať a veriť mu. Toto poznanie sa deje skrze ľudský rozum, ktorý je osvietený vierou. Poznanie Krista potom spôsobuje, že človek si zamiluje jeho slová a príkazy. Otvorí sa Božej milosti a jej pôsobenie nás skutočne presvedčí o tom, čo povedal Pán: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 29 – 30).

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


15.8.2020 – Tretí deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v nás obnovuje vieru
v Najsvätejšiu Trojicu

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Fatimské zjavenie nám pripomína potrebu a dôležitosť prebývania Boha v duši človeka. Boh nie je samota, Boh je spoločenstvo. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nie je zrejmé ľudskému rozumu. Ide o skutočnosť, ktorá musí byť človeku odhalená, zjavená samotným Bohom. Anjel, ktorý sa deťom zjavuje vo Fatime, nanovo upozorňuje nás, moderných ľudí, aby sme si obnovili vieru v Najsvätejšiu Trojicu, pretože Boh sa nám nezjavil ako jediná, do seba uzatvorená skutočnosť, zjavil sa ako spoločenstvo osôb jedinej božskej prirodzenosti. Preto aj Cirkev, ľudská spoločnosť a rodina sú a majú byť obrazom Najsvätejšej Trojice.
Boh je láska a láska neexistuje tam, kde je samota. Fatima tak prináša jasné upozornenie, že človek na svete nikdy nie je opustený, že stále jestvuje alternatíva. Je ňou trojjediný Boh a jeho milosť. Takto dostávame do náručia milujúceho Boha, ktorému záleží na našich starostiach. Boha sa pred nami neuzatvára, ale radikálnym spôsobom nám vychádza v ústrety a necháva si prebodnúť Srdce. Ak naše vnútro mení Najsvätejšia Trojica, dokážeme meniť nielen seba, ale aj svoje okolie. Božská Trojica však môže prebývať v našom srdci iba vtedy, ak budeme prijímať a rozmnožovať v sebe posväcujúcu milosť skrze sväté sviatosti. Bez nich to nie je možné, sami to nikdy nedokážeme. Posväcujúca milosť pochádza len od Boha. Prebývanie Trojice v našej duši má v podstate „sociálny“ rozmer, prostredníctvom Boha môžeme vnímať druhého ako svojho brata.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


16.8.2020 – Štvrtý deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás vedie k modlitbe

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Z viery povstáva jeden z jej prvých prejavov, a tým je modlitba. Modlitba je „rozhovor s nebeským Otcom“. Pre človeka, ktorý verí v Boha, je nevyhnutné, aby sa s ním stretal v prvom rade v modlitbe. Modlitba je pre nás ako vzduch, ktorý dýcha naša duša. V nej sa učíme odovzdávať náš život Pánovi a pozerať naň jeho očami. V modlitbe sa zjednocujeme s Milovaným, vrháme sa do jeho náručia a necháme sa ním láskať.
Prvé zo zjavení, ktoré mali tri fatimské deti, bolo zjavenie anjela, ktorý sa predstavil ako anjel pokoja. Pokľakol na zem, sklonil čelo až k zemi a prikázal im tri razy opakovať slová: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa.“ Potom vstal a povedal: „Tak sa modlite. Srdce Ježišovo a Máriino vaše prosby vypočujú.“

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


17.8.2020 – Piaty deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás privádza k Eucharistii

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Eucharistia je základom života kresťana katolíka. Celé naše náboženstvo stojí na reálnej prítomnosti Ježiša Krista v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. V našej viere je všetko zamerané na osobu Ježiša Krista. Obrady a posvätná kniha – Sväté písmo – sú len konkrétnymi prostriedkami, ako sa k osobe Pána dostať a nadviazať s ním hlboký vzťah. Nadviazať vzťah s Kristom, stretnúť osobu Spasiteľa možno práve skrze Najsvätejšiu sviatosť, v ktorej sa ukrýva „telo a krv, duša i božstvo Ježiša Krista“. Keď sa anjel zjavil trom deťom vo Fatime, upozornil ich na tajomstvo tohto vzťahu. Anjel pripomína fatimským deťom potrebu modlitby a obety najsvätejšieho tela a krvi Krista, ktoré jediné sú obetou schopnou dať zadosťučinenie nebeskému Otcovi za toľké zneváženia a urážky. Anjel si kľakol k deťom a trikrát s nimi opakoval: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti drahocenné telo a krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na uzmierenie za urážky, ľahostajnosť a rúhania, ktorými je urážaný. A pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa prosím za obrátenie úbohých hriešnikov.“
Eucharistický život sa zameriava na Pána, a preto kresťan, ktorý sa celkom stane eucharistickým, netúži po ničom inom, len po tom, po čom túži sám Ježiš. A to je spása hriešnikov.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


18.8.2020 – Šiesty deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás privádza k Eucharistii

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Anjel, ktorý sa zjavil trom deťom vo Fatime, aby ich pripravil na stretnutie s Pannou Máriou, a napokon aj sama Božia Matka deťom hovorili: „Zo všetkého, čo môžete, obetujte obety ako zadosťučinenie za mnohé hriechy, ktorými je Pán urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov.“ Boh nám týmito slovami pripomína dve skutočnosti. Na jednej strane si musí človek uvedomiť, že jestvuje skutok voči Bohu, ktorý sa označuje slovom „hriech“. Zároveň samotného človeka, ktorý hriech pácha, možno označiť pojmom „hriešnik“. Aj Panna Mária nám pripomína jasnú náuku Svätého písma a Kristovej Cirkvi, že my ľudia sme slabí, nedokonalí a dopúšťame sa hriechov, sme hriešnici.
Na druhej strane nám Panna Mária odhaľuje, že človek, ktorý hreší, uráža Pána, a preto je potrebné robiť zadosťučinenie. Ak sme urazili Boha, sme povinní podávať mu vynáhradu. Obetovať sa za hriešnikov je okrem oslavy Boha zároveň hlboký úkon milosrdenstva a skutok lásky. Prinášať obetu za odčinenie svojich hriechov i hriechov blížnych pramení z nadprirodzenej lásky k Bohu a skrze neho k blížnemu.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


19.8.2020 – Siedmy deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás pozýva k modlitbe ruženca

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Pri fatimských zjaveniach Panna Mária žiada každodennú modlitbu posvätného ruženca. Ruženec predstavuje veľkú duchovnú silu, najmocnejšiu zbraň proti zlu vo svete i v nás. Je to veľký dar od Božej Matky. Vďaka modlitbe posvätného ruženca nám Panna Mária môže skrze svoje orodovanie veľmi pomôcť na našej ceste k Bohu, na našej ceste k osobnej svätosti. Práve na jej orodovanie totiž Pán robí nesmierne zázraky. Ona nás najlepšie vovádza do vzťahu s ním. Panna Mária žila v jedinečnom vzťahu s Bohom. Dotýkala sa ho svojím vlastným bytím, celou podstatou svojho človečenstva, pretože práve to Ježišovo pochádzalo od nej: „Najsvätejšia Panna je Božou Matkou, pretože podľa tela porodila vtelené Slovo.“ Jej veľkosť nespočíva v tom, že si bola vedomá, kým je. Jej veľkosť spočíva v tom, že napriek tomu, kým bola, zostala vernou a pokornou služobnicou Pána: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
Panna Mária nám chce svojou žiadosťou o modlitbu ruženca pripomenúť našu závislosť od Boha a hlbokú pokoru, ktorá nás pretvára. Učí nás pochopiť naše miesto vo svete, našu úlohu, zmysel nášho života. Modlitbou posvätného ruženca pripodobňujeme svoj život životu našej nebeskej Matky. Vkladáme ho do Božích rúk. Modlitbou posvätného ruženca slobodne dávame Márii možnosť pomôcť nám, orodovať za nás u nášho Pána. Modlitba ruženca nám zmení život. Dá nám silu niesť kríž, ktorý nám Pán dal. A tak ako Ježiš cez Máriino orodovanie vypočul prosby svadobčanov na svadbe v Káne Galilejskej, vypočuje aj tie naše cez orodovanie svojej milovanej Matky.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


20.8.2020 – Ôsmy deň:
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás pobáda konať pokánie

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Výzva Panny Márie na pokánie je zahrnutá v jej posolstve, v ktorom od fatimských detí žiadala, aby dávali Bohu vynáhradu za urážky, ktorými je urážaný. Pokánie sa tiež spomína tam, kde Panna Mária podmieňuje odklonenie trestu práve obrátením sa. Samotné deti však pochopili zmysel a význam pokánia najmä vtedy, keď im Božia Matka odhalila tretiu časť tajomstva: „Po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie sme videli anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý mal už-už zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukázal pravou rukou na zem a silným hlasom povedal: ,Pokánie, pokánie, pokánie!‘“
Tak ako je kľúčovým výrazom prvej a druhej časti fatimského „tajomstva“ termín „spasiť duše“, tak kľúčovým slovom tejto časti tajomstva je trojnásobné zvolanie „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Pripomína nám to výzvu z evanjelia: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Chápať znamenia časov znamená chápať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Fatimské zjavenie teda jasne poukazuje na potrebu zmeny života, potrebu pokánia.
Ak nás Božia Matka upozorňuje na potrebu pokánia, žiada obrat, hlbšie pochopenie v tom zmysle, aby sme sa vrátili k Bohu a jeho zákonom, uznali Boha za svojho najvyššieho Pána a vyznali, že „bez neho nemôžeme nič urobiť“. Panna Mária v podstate žiada o návrat k božským osobám jediného Boha, žiada pochopenie tejto skutočnosti a jej praktickú realizáciu – postupným každodenným životom a prejavmi pokánia dosiahnuť, aby celá spoločnosť prijala Boha za svojho Pána a rešpektovala prirodzený mravný poriadok a Boží zákon. Fatima je teda pre nás majákom nádeje a záchrany, podáva stratenému človeku alternatívu, že vo svete veci nemusia vyzerať tak, ako vyzerajú.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.


21.8.2020 – Deviaty deň:
Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí

Vstupná modlitba
Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša tak ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

V jednom rozhovore sestra Lucia povedala, že ako cieľ všetkých zjavení sa jej postupne čoraz jasnejšie ukazovalo napomáhať rast vo viere, nádeji a v láske – a všetko ostatné malo viesť k tomuto cieľu. Vo fatimskom posolstve zaznieva kľúčový výrok Márie: „Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí.“ Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa. Zásluhou tohto áno sa Boh mohol stať človekom v našom priestore a taký zostáva navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične to zakúšame. Má moc, lebo naša sloboda sa neprestajne necháva odvádzať od Boha. No odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil slobodu človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, sloboda rozhodnúť sa pre zlo už nemá posledné slovo. Odvtedy platia tieto slová Písma: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Panna Mária nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu.

Záverečná modlitba
Zdravas´, Mária.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás.

EMfest 2016

 

 

 

 

 
EMfest 2016 sa uskutočnil:
8. – 10. júla 2016

Téma 10. ročníka bola:
NÁVRAT MÁRNOTRATNÉHO SYNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1Jn 3,1) – otec Anton Červeň SDB
II. prednáška: „Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ (Lk 15,24) – otec Pavol Hudák
III. Prednáška: Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ (Mt 3,8) – otec Mikuláš Tressa CSsR

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Anton Červeň SDB
– otec Pavol Hudák
– otec Mikuláš Tressa CSsR

Adorácie viedli:
– otec Peter Sekereš
– otec Ondrej Šmidriak

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Ruženec k božiemu milosrdenstvu

(modlí sa na obyčajnom ruženci)

bozie_milosrdenstvo
Na začiatok:

Otče náš… Zdravas Mária… Verím v Boha…

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti Telo a krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, za odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3x)


Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Prvý deň

„Dnes mi privedieš celé ľudstvo a osobitne všetkých hriešnikov, a ponoríš ich všetkých do mora môjho milosrdenstva. Takto ma potešíš v mojom horkom smútku, do ktorého ma privádza zatratenie duší.“

Najmilostivejší Ježišu, tvojim najvlastnejším prejavom je zmilovanie a odpustenie; nehľaď na naše hriechy, ale na dôveru v tvoju dobrotu, ktorú máme a ktorou sa živíme. Prijmi nás do príbytku svojho najmilosrdnejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho vzdialili. O to ťa prosíme skrze lásku, ktorá ťa spája s Otcom a Duchom Svätým.

Večný Otče, vzhliadni pohľadom svojho milosrdenstva na celé ľudstvo a zvlášť na hriešnikov, ktorí sú ukrytí v najmilostivejšom Srdci Ježišovom a pre jeho bolestné umučenie, ukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme spoločne oslavovali všemohúcnosť tvojej dobroty po všetky veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Druhý deň

„Dnes privedieš ku mne duše kňazov a rehoľníkov a ponoríš ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Oni mi dali silu vydržať až do konca horkosť môjho utrpenia a skrze nich, sťa kanálmi, prúdi moje milosrdenstvo ku celému svetu.“

Najmilostivejší Ježišu, od teba pochádza všetko, čo je dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme uskutočňovali skutky milosrdenstva a nech všetci tí, ktorí ich uvidia, chvália Otca milosrdenstva, ktorý je na nebesiach.

Večný Otče, pohliadni milostivo na zástup, ktorý si si vyvolil, aby pracoval v tvojej vinici – na duše kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier. Obdaruj ich silou tvojho požehnania a skrze city Srdca tvojho Syna, v ktorom sú tieto duše ukryté, daj im moc svojho svetla, a aby dokázali viesť ostatných na ceste spásy až k dosiahnutiu cieľa, kde spevom spolu s nimi neprestajne budú oslavovať tvoje nekonečné milosrdenstvo. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Tretí deň

„Dnes privedieš ku mne všetky zbožné a verné duše a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na mojej krížovej ceste, boli kvapkou útechy v mori horkosti.“

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý z pokladu svojho milosrdenstva nám hojne udeľuješ svoje milosti, daj nám prebývať v tvojom Srdci, a nedopusť aby sme sa od neho vzdialili. O to ťa prosíme skrze nesmiernu lásku, ktorou horíš k svojmu nebeskému Otcovi.

Večný Otče, vzhliadni milostivo na verné duše, ktoré sú dedičstvom tvojho Syna, a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie. Neprestajne ich ochraňuj, aby nikdy nestratili lásku a poklad svojej viery, ale aby spolu s celým zástupom anjelov a svätých, neprestajne oslavovali nekonečnosť tvojho milosrdenstva.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Štvrtý deň

„Dnes privedieš ku mne tých, ktorí ma ešte nepoznajú. V mojom horkom utrpení som myslel aj na nich a ich budúca horlivosť potešila moje Srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho milostivého Srdca duše tých, ktorý ťa ešte nepoznali. Daj, nech ich osvietia lúče milosti, aby aj oni, spolu s nami, oslavovali neobyčajnú veľkosť tvojho milosrdenstva, a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku tvojho nekonečne milosrdného Srdca.

Večný Otče vzhliadni milostivo na duše tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Aj ony prebývajú v najmilostivejšom Srdci tvojho Syna. Pritiahni ich svetlom evanjelia, pretože nepoznajú, akým šťastím je teba milovať, a učiň, aby aj ony oslavovali hojnosť tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Piaty deň

„Dnes mi priveď duše oddelených bratov a ponor ich do môjho milosrdenstva. V mojom horkom utrpení mi prerážali Telo i Srdce, ktoré tvorí moju Cirkev. Ak opäť nájdu jednotu s Cirkvou, moje rany sa zahoja a môjmu utrpeniu sa uľaví.“

Najmilostivejší Ježišu, ty, ktorý si stelesnená dobrota a neodmietaš svoje svetlo nikomu, kto ťa oň žiada, prijmi v príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše našich oddelených bratov. Pritiahni ich k jednote Cirkvi a nedovoľ, aby opustili tvoje najvznešenejšie Srdce, ale daj, aby aj ony velebili hojnosť tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni pohľadom svojho milosrdenstva na duše našich oddelených bratov, zvlášť tých, ktorí zotrvávajú vo svojich bludoch, zneužili tvoje dobro a tvoju milosť. Nehľaď na ich bludy, ale na lásku svojho Syna a na horkosť jeho umučenia, ktoré trpel za nich, pretože aj ich duše prebývajú v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci, a daj, nech aj ony oslavujú tvoje veľké milosrdenstvo na veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Šiesty deň

„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché a duše malých detí. Ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sú najviac podobné môjmu Srdcu a ony ma utešovali v horkej úzkosti môjho utrpenia. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na tieto duše celými prúdmi vylievam svoje milosti. Len pokorná duša je schopná prijať moju milosť, a teda len im dávam svoju dôveru.“

Najmilosrdnejší Ježišu, ty sám si povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný Srdcom.“ Prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pokorné a tiché a duše malých detí. Tieto duše naplnia radosťou celé nebo, Nebeský Otec má v nich osobitne zaľúbenie, sú pred Božím trónom ako kytica kvetov, ktorých vôňu dýcha sám Boh. Tieto duše trvale prebývajú v tvojom najmilostivejšom Srdci a neprestajne spievajú hymnus lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, milostivo pohliadni na duše pokorné a tiché a na duše malých detí, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Srdci Ježišovom. Tie duše sú najviac podobné tvojmu Synovi a ich vôňa stúpa zo zeme, aby dosiahla tvoj trón. Otče milosrdenstva a všetkej dobroty, prosíme ťa, skrze lásku a zaľúbenie, ktoré máš v týchto dušiach, požehnaj celý svet, aby všetky duše mohli ospevovať a chváliť tvoje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Siedmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich v ňom. Tieto duše najviac trpeli a trpia pre moje muky a prenikli najhlbšie do môjho Ducha. Takto sa stali živým obrazom môjho milostivého Srdca. V budúcom živote tieto duše budú žiariť mimoriadnym jasom; žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa, pretože ja sám každú osobitne ochránim v hodine smrti.“

Najmilostivejší Ježišu, tvoje Srdce je láskou samou, prijmi doň duše, ktoré osobitne uctievajú a oslavujú veľkosť tvojho milosrdenstva. Tieto duše majú silu samého Boha, a preto uprostred všetkých ťažkostí a protivenstiev stále idú vpred, dúfajúc v tvoje milosrdenstvo. V spojení s Ježišom nesú na svojich pleciach celé ľudstvo, a preto nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich obklopí tvoje milosrdenstvo.

Večný Otče, láskavo vzhliadni na duše prebývajúce v najmilostivejšom Srdci Ježišovom, ktoré oslavujú a ctia si tvoju najvznešenejšiu vlastnosť – nekonečnosť tvojho milosrdenstva. Prosíme Ťa, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo, pretože v teba skladajú svoju nádej a dôveru. Daj, nech sa na nich vyplní Ježišov prísľub: „Duše, ktoré budú ctiť moje nekonečné milosrdenstvo, obránim sám ako svoju slávu v ich živote, ale najmä v hodine smrti.“ Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Ôsmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do hĺbky môjho milosrdenstva, aby prúdy mojej krvi ochladili horúčavu ich múk. Všetky tieto duše veľmi milujem. Oni činia zadosť mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladu mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne. Keby si poznala ich muky, obetovala by si neprestajne za ne duchovnú almužnu a splácala by si tak ich dlhy voči mojej spravodlivosti.“

Najmilostivejší Ježišu, ty sám si povedal, že chceš milosrdenstvo. Hľa, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré sú v očistci, duše, ktoré sú ti veľmi milé, ale ktoré musia zadosťučiniť tvojej spravodlivosti. Nech prúdy krvi a vody, ktoré vytryskli z tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby aj tam sa oslavovala moc tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným pohľadom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Srdci Ježišovom. Zvelebujeme Ťa, skrze bolestné muky tvojho Syna i skrze horkosť, ktorou bola zaplavená jeho najsvätejšia duša. Ukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojim spravodlivým pohľadom a nepozeraj sa na ne inak, ako cez rany Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, pretože veríme, že tvoja dobrota a milosrdenstvo nemá hraníc. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Deviaty deň

„Dnes priveď ku mne duše vlažné, a ponor ich v hĺbku môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie zraňujú moje Srdce. V Getsemanskej záhrade práve ony najviac zraňovali moju dušu. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: – Otče, odním odo mňa tento kalich, ak je to tvoja vôľa. Utiekať sa k môjmu milosrdenstvu je pre ne poslednou možnosťou záchrany.“

Najmilostivejší Ježišu, ty, ktorý si milosrdenstvom samotným, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca vlažné duše. Daj, nech sa tieto zľadovatelé duše rozohrejú v ohni tvojej čistej lásky, pretože sú podobné mŕtvolám.

Ó najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva a pritiahni ich do jeho žiary. Obdaruj ich milosťou svojho srdca, pretože ty môžeš všetko.

Večný Otče, pohliadni milostivo na vlažné duše, ktoré prebývajú v najmilosrdnejšom Srdci Ježišovom. Otče milosrdenstva, prosíme ťa, skrze horké muky tvojho Syna a skrze jeho trojhodinovú agóniu na kríži, daj, aby aj tieto duše oslavovali nekonečnosť tvojho milosrdenstva. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva